Avís Legal


  Titularitat del domini
  www.clubvoleibolesplugues.cat
  En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és del Club Voleibol Esplugues (des d’ara CVE o club), amb seu social a la Plaça de les Moreres s/n, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (spain), CIF G58819921, inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en qualitat de club esportiu, amb el núm. 05789.

  Accés al Web
  L’Avís Legal regula l’accés al web i la seva utilització per part dels seus usuaris.
  L’accés al web i la seva utilització comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al web.

  Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el web.

  Utilització i funcionament del web
  L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al web.

  Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

  S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si s’escau, la resta de polítiques del web, CVE es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

  CVE fa els seus millors esforços per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, CVE no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

  Responsabilitat
  Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

  CVE no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

  Addicionalment, CVE no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

  L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que CVE pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

  Política en matèria d’enllaços (links)

  a) Enllaços amb el web
  Qui tingui intenció d’incloure en un lloc web (“web Enllaçant“) un enllaç que dirigeixi al web de CVE, haurà de sol·licitar-ho a CVE i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb CVE.

  L’enllaç no implica que CVE avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis del web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, CVE procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

  b) Enllaços amb altres webs
  En el web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“webs enllaçats”).

  En cap cas, l’existència de webs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de CVE amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, CVE no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

  Propietat Industrial i Intel·lectual
  Tots els drets de propietat intel·lectual sobre textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, inclosos els codis font ,etc. [els “Continguts“], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de CVE o dels seus llicenciants.

  L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

  En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius de CVE.

  La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de CVE, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

  Protecció de dades
  Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es regulen a la Política de Privacitat del web.

  Nul·litat
  Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

  Jurisdicció
  En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.